مبنای اقتصادی حمایت از اختراعات
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهش حقوق دانشگاه علامه
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در توجیه نظام حق اختراع از مبانی مختلفی نام برده می‌شود اما به نظر می‌رسد نظام حمایتی جاری در اغلب کشورها بیشتر از مبنای اقتصادی متأثر است. اثبات این مبنا وابسته به عدم امکان پذیرش سایر مبانی در این حوزه است. پس از آن از طریق تحلیل اقتصادی نهاد حق اختراع، ضرورت آن اثبات می‌شود. زیرا یکی از بسترهای تولید علم و فناوری، ایجاد نهادهای حقوقی تشویقی مانند نظام حق اختراع است که منجر به جلب سرمایه‌گذاری فکری و مالی به این حوزه می‌شود. در این راستا پس از نقد مبانی دیگر، به تبیین ادله و زیرساخت‌های مبنای اقتصادی در توجیه نظام حق اختراع و آثار اتخاذ این مبنا پرداخته شده است. نتیجه توجه صحیح به جایگاه این مبنا در نظام حق اختراع موجب می‌شود در هنگام سیاست‌گذاری و قانونگذاری راجع به اصل حمایت، مصادیق حمایت و مدت حمایت، منافع ملی کشور مورد مطالعه دقیق قرار گیرد و نظام حمایتی کارآمدی تنظیم گردد.