شرط گام ابتکاری در اختراعات ژنتیک
47 بازدید
محل نشر: سیزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی ژنتیک ایران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اعمال شرط گام ابتکاری به دلیل ماهیت انتزاعی آن برای ادارات ثبت و دادگاه‌ها مشکل بوده و موجب افزایش حجم پرونده‌ها و اطاله دادرسی است. به‌ویژه با پیشرفت‌هایی که در حوزه ژنتیک صورت می‌گیرد، این معیار سخت‌گیرانه‌تر اعمال می‌شود و ادعاهایی که درگذشته درباره روش‌های شناسایی، شبیه‌سازی و بیان ژنی در دفاتر ثبت امریکا و اروپا موردقبول بود با وجود خالص‌سازی و ارائه کاربردی جدید و مفید، با مانع گام ابتکاری روبرو می‌شود. بر این اساس که وقتی فرد دارای مهارت عادی بداند، یک ماده طبیعی بالقوه مفید است، پس روشن است که تلاش کند آن را از طریق فرایندهای شناخته‌شده به طور مصنوعی تولید کند. فرد دارای مهارت کسی است که به طور معمول با نوع مشکلاتی که اختراع مدعی ارائه راه‌حل برای آنهاست آشنا باشد. این امر در هر دوره بسته به سطح پیشرفت دانش متفاوت است. درباره روش پی بردن به گام ابتکاری نیز روش «مسئله ـ راه‌حل» و رویکرد «می‌تواند ـ می‌کند» ارائه شده است. شرط گام ابتکاری در راستای مبنای کلی نظام حق اختراع و برای تأثیر بر ترجیحات دانشمندان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران و تغییر تمرکز آن از حوزه‌های قابل پیش‌بینی و سادة توسعه علمی و فنی به حوزه‌های پژوهشی با نتایج نامعلوم وضع شده‌است و تفسیر ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها نیز باتوجه به‌این مبنا ارائه می‌شود.