سطح حداکثری حمایت از آثار فکری به استناد ادله لاضرر
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دانش و اطلاعات که پایه ایجاد اموال فکری است، از اموال عمومی است که با معضل کاستی بازار همراه است. سپردن تنظیم مبادلات این حوزه به بازار سطح حداقلی حمایت از آثار فکری را شکل می‌دهد. با این حال این کاستی بازار موجب ایجاد خلأ در تولید دانش و اطلاعات ضروری و بی‌عدالتی در توزیع منابع می‌شود. از منظر نظام مالکیت فکری، حل معضل کاستی بازار نیازمند تحول به سطح حداکثری حمایت از طریق محدود کردن حقوق مالکانه افراد با دخالت حقوق عمومی در بازار است. ادله لاضرر با سه تفسیر یعنی به عنوان حکم فرعی نهی از اضرار به دیگری، به عنوان قاعده کلی نفی احکام ضرری و به عنوان نفی کننده احکام عدمی می‌تواند مشروعیت چنین دخالتی را اثبات نماید. هر تفسیر از لاضرر گستره متفاوتی از حقوق مالکیت فکری را نتیجه می‌دهد که در این نوشتار به مقایسه آنها می‌پردازیم.