زیست‌فناوری هراسی در ایران و غرب
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه ایمنی زیستی، دوره چهارم شماره اول، پاییز 1390، صص 123-99
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زیست‌فناوری‌هراسی جریانی است که از طریق طرح ادعاهای سطحی و غیرعلمی و القای خطرناک بودن این فناوری تلاش می‌کند فعالیت دانشمندان کشور را در این حوزه تا حد ممکن مشکل سازد. این جریان از طریق نشر آثار مکتوب و عمدتا استناد به مباحث فناوری‌هراسانه مارکس و هایدگر در سطح آکادمیک و از طریق نشر گسترده شبه‌علم‌ها و ادعاهای نادرست در سطح رسانه‌ها فضای عمومی را علیه زیست‌فناوری مهیا می‌سازد. این فضای کاذب به خودی خود در برونداد نهادهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری منشأ آثاری بوده است؛ اگرچه مواردی از نفوذ مستقیم امنیتی برای اثرگذاری بر تصمیمات برخی مسئولان نیز وجود دارد. در این نوشتار به تحلیل منشأ و روش اجرای این طرح پیچیده می‌پردازیم.
دانلود