مبنای اقتصادی حمایت از اختراعات
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در توجیه نظام حق اختراع از مبانی مختلفی نام برده می‌شود اما به نظر می‌رسد نظام حمایتی جاری در ایران و سایر کشورها بیشتر از مبنای اقتصادی و نفع‌گرایی متأثر است. اثبات این مبنا وابسته به عدم امکان پذیرش سایر مبانی در این حوزه است. پس از آن می‌توان به راحتی از طریق تحلیل اقتصادی نهاد حق اختراع، ضرورت آن را اثبات کرد. زیرا یکی از بسترهای تولید علم و فناوری، ایجاد نهادهای حقوقی تشویقی مانند نظام حق اختراع است که منجر به جلب سرمایه‌گذاری فکری و مالی به این حوزه می‌شود. در این راستا پس از نقد مبانی دیگر، به تبیین ادله و زیرساخت‌های مبنای اقتصادی در توجیه نظام حق اختراع پرداخته شده است.