منطق تقنین
95 بازدید
محل نشر: همایش بازخوانی فقهی - حقوقی نهادهای اساسی‎
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/3/8
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
قانونگذاری به معنای شناسایی، اعلام و تنفیذ قواعد الزام‌آور حاکم بر روابط اجتماعی از مباحث مهم نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود. این امر دارای ابعاد مختلفی است. برخی ناظر به مباحث فلسفی و برخی ناظر به امور مفادی و برخی فرایندی است. قانونگذاری معمولا در چارچوب نظام حقوقی معین شکل می‌گیرد و جایگاه، موفقیت و مطلوبیت برونداد آن بستگی به شناخت ابعاد نظام حقوقی دارد. علاوه بر این، برای دستیابی به قانون و قواعد مناسب بررسی روش مناسب مبتنی بر مبانی معرفتی و قابل اجرا با شیوه‌ها و روش‌های معین ضرورت دارد. از میان مباحث فوق روش‌شناسی تقنین و یا همان منطق تقنین دارای اهمیت است. این موضوع از سنخ مباحث روش‌شناسی است و مباحث روش‌شناسی خود ماهیت فلسفی دارد و از این لحاظ می‌تواند در حوزه فلسفه حقوق قرار گیرد. نگاه استقلالی به روش‌شناسی تقنین موجب می‌گردد فرایند تقنین در چارچوب مناسب با ساختار نظام حقوقی و مبانی معرفتی قرار گرفته و بر اساس آن بتوان با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مناسب به قواعد حقوقی مناسب دست یافت. در راستای دست‌یابی به چنین هدفی در ادامه ابتدا به بررسی روش‌شناسی تحقیق و جایگاه روش تقنین در مباحث روش‌شناسی پرداخته در ادامه مبانی و پیش‌فرضهای روش‌شناسی تقنین مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ارکان و ساختار دستگاه روش‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.