شرط جدید بودن در اختراعات ژنتیک
42 بازدید
محل نشر: دوازدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/2/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانش ژنتیک یکی از حوزه‌های مهم فناوری‌های نو است که تطبیق شرایط سنتی ثبت اختراع به ویژه شرط جدید بودن بر آن در نظام قانونگذاری و در مرحله بعد، در نظام قضایی نیازمند دقت و بررسی فراوان است. علاوه بر ابهاماتی که در مفهوم جدید بودن وجود دارد، درک کامل این مفهوم مستلزم شناخت مفاهیم دیگری از جمله دانش روز، سند واحد و کشف است. در یک نوشتار مختصر مجال بررسی همه جوانب این امر وجود ندارد. با این حال در این مقاله با مرور ابعاد مهم این امر تلاش می‌شود توجه نظام قانونگذاری و قضایی به نکات کلیدی و حساس مسئله جلب شود و روزنه‌ای برای رفع نقایص موجود در آینده گشوده شود.
دانلود