کارکرد نظام حق اختراع در توسعه زیست‌فناوری
29 بازدید
محل نشر: فصلنامه حقوق پزشکی، سال 4، ش 12، بهار 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ا