حقوق شهروندی و مالكیت فكری
43 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
جنبه‌های مختلفی از فعالیت‌های فكری و نتایج آن، به عنوان حق شهروندان به رسمیت شناخته شده است. مطالعه منابع اسلامی مبین حق دست‌یابی به علم، به ویژه در حوزه علم هدایت‌گر و علم نافع و گزینش اندیشه بهتر است. بدین لحاظ، اصل اولی به لحاظ حقوقی، وجود حق اندیشه و نیز دسترسی به علم و فناوری برای آحاد مردم است. با این حال، قیودی برای محدود شدن این حق در احكام فقهی ـ حقوقی اسلام وجود دارد. برای بررسی حدود مسئله، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان و دولت در حوزه فكر و اندیشه را در دو بخش مطالعه می‌كنیم: حقوق و مسئولیت‌ها در رابطه بین مردم و دولت و حقوق و مسئولیت‌ها در رابطه بین افراد جامعه كه خود در سه حوزه تولیدكننده اندیشه، مخاطب آن و موضوع حاصل از آن بررسی می‌گردد.