اصل پیشگیرانه در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی: به دنبال رسیدن به درک مشترک
46 بازدید
محل نشر: عدالت آرا » زمستان 1385 و بهار و تابستان 1386 - شماره 6 و 7
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی