تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
خارج 
 
 
 
 
فوق لیسانس 
1389 
حقوق مالکیت فکری 
دانشگاه تهران 
17.50 
دکترا 
 
حقوق خصوصی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
0.00